BlueBoard.cz
Zasedání OV Střelice 7.3.2012

Program jednání:

1. Program střelických hodů 18.- 20. května 2012

2. Informace z MěÚ (Granty na kulturní aktivity dětí a mládeže)

3. Různé

 

Přijaté usnesení včetně hlasování:

ad1. OV jednohlasně odsouhlasil program střelických hodů, podrobnosti viz. Pozvánka na střelické hody.

ad2. OV vzal na vědomí infromace o Grantech na podporu kulturních aktivit dětí a mládeže vyhlášených městem Uničov.

       (T. J. Sokol Střelice získala čtyři granty na Podporu kulturních aktivit dětí a mládeže v tomto roce)

ad3. Mgr.Soňa Trávníčková seznámila členy OV se stanoviskem Rady města Uničova, týkajícího se výstavby víceúčelového

hřiště ve Střelicích. Stanovisko OV, bude písemně předáno starostovi města Mgr. Daliborovi Horákovi.